15. ledna 2016
Výroční valná hromada SDH Nové Strašecí

SDH Nové Strašecí

V pátek 15. 1. 2016 se v NKC konala Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů Nové Strašecí. Akce se účastnili členové sboru, starosta města Nové Strašecí Mgr. Karel Filip, Okresní starosta sdružení hasičů Zdeněk Ledvinka a zástupci Sborů dobrovolných hasičů z Řevničova, Třtice, Rynholce, Lužné a Mšece.

Výroční valná hromada zhodnotila činnost sboru za rok 2015 a stanovila si cíle a plán činnosti pro rok 2016. Dále byla provedena volba nových členů do výboru SDH a předány pamětní plakety velitele JSDH za práci v jednotce SDH. Usnesení z Výroční valné hromady bylo přijato. V rámci diskuse své zdravice přednesli hosté, zástupci okolních sborů a také někteří členové sboru.

Plaketu za příkladnou činnost v jednotce SDH obdrželi tito členové:
Daniel Vostatek, Martin Holas, Jiří Urik, Pavel Chlum, Martin Petráček, Marek Štěpánek, Jan Jungmann, Martin Korb, Jan Veselý, Karel Šnobl.

Plaketa za velení JSDH Nové Strašecí letech 2005 – 2015
Tomáš Novák

Dále byl sbor oceněn čestným uznáním za činnost při hře Plamen. Toto uznání bylo uděleno od Okresního sdružení hasičů.

Zpráva výboru SDH o činnosti SDH Nové Strašecí za rok 2015

K 31.12.2015 měl náš sbor celkově 175 členů, z toho 31 žen, 118 mužů a 26 žáků do 18 let. V průběhu roku 2015 bylo přijato 19 nových členu (z toho 3 dospělí a 16 dětí) + 4 členové obnovili členství. Členství bylo ukončeno 4 členům, 1 člen zemřel. Hlavní události v roce 2015


 • V NKC jsme pořádali již tradiční Hasičský ples. Sál se podařilo zaplnit a nejen díky půlnočnímu překvapení, které naši členové nacvičili, lze ples hodnotit jako jeden z nejúspěšnějších. Díky sponzorům byla bohatá tombola.
 • Zástupci sboru se účastnili Výročních valných hromad v Řevničově, Rynholci, Lužné a ve Třtici, dále pak hasičského plesu a Rynholci.
 • V sobotu 28.3.2015 se v kulturním domě v Malinové konalo Okresní shromáždění delegátů sborů Okresního sdružení hasičů Rakovník (OSH). Za náš sbor se shromáždění zúčastnili Zdeňka Marečková, Zbyněk Polívka a Tomáš Novák.
 • V březnu bylo z finančních prostředků sboru zakoupeno dovybavení pro JPO – tablet s držákem a digitální kamera. Uvedená technika nyní podporuje činnost výjezdové jednotky.
 • S technikou jsme se účastnily oslav výročí založení SDH v Krušovicích Lužné a oslav 20. výročí založení stanice profesionálních hasičů na Stochově.
 • V květnu jsme se podíleli na přípravě druhého kola hry Plamen v Rakovníku
 • Několik členů se účastnilo plánované akce - sjíždění řeky Berounky na lodích
 • Členové sboru se podíleli na zajištění průběhu pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti a v červnu na zajištění oslav mezinárodního dne dětí.
 • V září jsme se účastnili posvícenského průvodu a vynášení pěkné.
 • Sbor pořádal v listopadu zájezd na Slovensko.
 • Dále probíhala v hasičské zbrojnici oslava patrona hasičů Svatého Floriána, oslavy životních jubileí členů sboru a posezení na závěr roku.

Jsme rádi, že můžeme informovat o významných oceněních našich členů

Panu Františku Vodákovi bylo uděleno dne 7.5. 2015 na zámku v Přibyslavi, kde sídlí Centrum hasičského hnutí, vyznamenání za celoživotní práci pro hasičský sbor, které nese název "Zasloužilý Hasič". Toto vyznamenání je nejvyšší, které se u dobrovolných hasičů uděluje.

František Vodák nastoupil do sboru v roce 1968, V roce 1973 absolvoval dvouměsíční kurz preventistů v Bílých Poličanech a následně působil ve sboru ve funkci preventisty. Následně působil ve funkci místostarosty. V roce 1978 byl zvolen starostou sboru. Tuto funci vykonával 28 let až do roku 2006. Bylo mu uděleno ocenění Zlaté W krále Vladislava II. Jagellonského II. třídy Města Nové Strašecí a mnoho dalších vyznamenání. Nyní působí ve sboru ve funkci člen výboru.

Panu Vilému Šubrtovi bylo na základě rozhodnutí městské rady uděleno vyznamenání Zlaté W krále Vladislava II. II. třídy. Toto ocenění bylo uděleno za zásluhy v rozvoji města v požární ochraně. Vilém Šubrt vstoupil do sboru v roce 1951. Až do nástupu na vojnu v roce 1955 vedl hasičskou mládež. Po návratu z vojenské služby působil jako hasič. V letech 1969 až 1989 vykonával funkci velitele sboru. Působil také v celé řadě funkcí, například i ve štábu velitele okresní hasičské organizace. Nyní působí ve sboru jako člen kontrolní a revizní rady.
Dále pan Vilém Šubrt získal stejně jako paní Marečková v roce 2014 ocenění Dobrovolník roku Středočeského kraje, za dlouholetou práci pro sbor, kde 20 let působil ve funkci velitele. Ocenění bylo předáno dne 8.12.2015 v Benešově.
Oceněným členům patří za jejich vykonanou práci pro Novostrašecké hasiče veliký obdiv a poděkování.

Na úseku prevence

V roce 2015 nebyla provedena žádná preventivní prohlídka. Někteří naši členové však zajišťují individuálně, mimo činnost sboru, požární dozor na kulturních akcích, na základě smluv s městem Nové Strašecí. Pětičlenná požární hlídka se postupně vystřídala na 54 kulturních akcích a odpracovala tak 243 hodin.

SDH v Novém Strašecí se, může pochlubit i hasičskou dechovkou.

Modrá Muzika Zdeňka Thumy působí oficiálně od roku 1975. V současné době má 16 členů. Na notových pultech má umístěné logo SDH Nové Strašecí a na všech vystoupeních se prezentuje jako hasičská hudba SDH Nové Strašecí. Z důvodu změny Občanského zákoníku, která se dotkla i stanov sdružení, ukončil v roce 2015 orchestr členství ve Sdružení dechových orchestrů ČR. V roce 2015 vystupovala Modrá Muzika na festivalech dechových hudeb a řadě kulturních a společenských akcí ve Středočeském kraji a v Praze. Každý rok mimo jiné hraje na Masopustu v Roztokách u Prahy a v obci Psáry. Největší akcí v uplynulém roce bylo vystoupení na 21. Mezinárodním festivalu dechových orchestrů Kubešova Soběslav, kde hrála již potřetí. O úrovni Modré Muziky svědčí i ta skutečnost, že byla oslovena pořadatelem 17. Mistrovství Evropy v interpretaci české a moravské dechové hudby, aby se mistrovství zúčastnila. Mistrovství je třídenní a koná se v měsíci květnu 2016 v Rakousku. Modrá Muzika ve zmenšeném obsazení - 4 hudebníci a zpěvačka - vystupuje pod názvem Thuma kvartet band na tanečních zábavách, plesech, firemních a soukromých akcích. Pravidelně hraje na Valné hromadě SDH, při oslavách sv. Floriána, ukončení roku a životních jubileí členů sboru.

Kolektiv Mladých hasičů

Mladí hasiči se pravidelně schází v letních měsících dvakrát týdně v hasičské zbrojnici a nebo na travnaté ploše strašeckého letišti. Každou středu v zimních měsících se schází ve školní tělocvičně. Pod vedením dospělých členů, se připravují na celoroční hru Plamen, plní úkoly pro získání znaků odbornosti a propagují práci hasičů. Žáci se dále účastnili brigád v hasičské zbrojnici a Posvícenského průvodu. Sbor získal dotaci na nákup technického materiálu pro mládež od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v hodnotě 1000 Kč. V minulém roce proběhla změna vedoucího mládeže, po Mikulášovi Vaňkovi převzala kolektiv mladých hasičů Jiřina Duchková.

Vedoucí kolektivu se účastnili pravidelného školení Vedoucích mládeže ve složení: Jiřina Duchková, Veronika Opltová a rozhodčí Aneta Šumová.

Kolektiv se zúčastnil dohromady šesti hasičských soutěží.

25.dubna se družstvo zúčastnilo soutěže v požárních útocích ve Zbečně. Ve starší kategorii naše družstvo obsadilo 10.místo. Poslední květnový víkend proběhlo II.kolo okresní soutěže hry Plamen v Rakovníku. Naše družstvo starších soutěžilo v pěti disciplínách a získalo 10.místo celkového pořadí z 15 mládežnických družstev rakovnického okresu. Celkem devět strašeckých dětí se postavilo na start tradičního závodu jednotlivců "Luženská šedesátka" konané v Lužné 6.června. Na 60-ti metrové škvárové dráze bojovali nejlepší naši závodníci v jednotlivých kategoriích: Karel Kumstát a Eliška Malíková čtvrtá místa a Radek Ejem 5.místo.

Druhá červencová sobota patřila soutěži O pohár starosty SDH Velká Chmelištná v požárních útocích, kde družstvo starších obsadilo vysněné 1.místo.

Poslední prázdninovou sobotu 29.srpna se družstvo zúčastnilo netradiční soutěže Mladý železný hasič v Senci u Rakovníka. Na dráze s devíti různými disciplínami závodilo celkem patnáct strašeckých dětí ve třech věkových kategorií. Největší úspěch získal Ondřej Novák v kategorii přípravka - 3. místo.

V sobotu 10.října proběhlo v Kolešovicích u Rakovníka I.kolo hry Plamen pro přípravku, mládež a dorost. Sbor reprezentovalo družstvo mladších s jednou hlídkou, družstvo starších s dvěma hlídkami, dva rozhodčí a čtyři vedoucí. Družstvo mladších se umístilo na 12.místě a družstvo starších na 4. místě.

Mimo soutěže se mládež věnovala i jiným aktivitám:

Čtyři děti z kolektivu mladých hasičů - Zuzana Nováková, Veronika Kratinová, Boris Šimek a Radek Ejem úspěšně složily zkoušky a splnily odznak odbornosti - strojník.
Kolektiv uspořádal také dva výlety, do Slaného a do Berouna. V obou dvou městech děti navštívily stanice profesionálních hasičů a aquaparky. Výlety byly zakončeny přespáním v hasičské zbrojnici.

Soutěžní družstvo mužů

Mužské soutěžní družstvo dospělých se celkově za rok 2015 zúčastnilo pěti soutěží v požárním sportu. První soutěž požárního sportu se konala v Čisté u Rakovníka, kde se družstvo umístilo na prvním místě. Z osmi zúčastněných družstev jednopokusového požárního útoku na dopravní vedení 3B naše družstvo doběhlo za 28 sekund a stalo se vítězi celkového pořadí.

Družstvo také porovnalo své síly v seriálu závodů fire night cup, který se skládá ze série devíti závodů konaných po celém území republiky. 16.května ve Sloupu u Davle družstva závodila v nočním požárním útoku 2B, se sklopnými terči a jedním pokusem. Některé požární stříkačky v kategorii PS-12 sport: dosahovaly až 2000 kubických centimetrů.

Naše družstvo doběhlo útok s časem 26,65 s a umístilo se v první polovině tabulky kategorie PS-12 tj. 16.místo ze 34 družstev. Celkově bylo do závodu přihlášeno 70 družstev.

Soutěžní družstvo mužů obhájilo vítězství i z minulých let na I.kole požárního sportu okrsku č.1 v Lužné u Rakovníka. Požárního útoku na dopravní vedení 2B a dvěma pokusy se zúčastnily 4 sbory.

Na hřišti u 3.ZŠ v Rakovníku proběhlo 23.května II.kolo požárního sportu mužů, žen, dorostenců a dorostenek ve třech disciplínách.Součtem pořadí v jednotlivých disciplínách našeho družstva vzniklo nakonec výsledné 5.místo. 9.srpna ve večerních hodinách se soutěžní družstvo mužů vydalo do sousedního Ústeckého kraje poměřit své síly do obce Lubenec. V 9. ročníku soutěže s názvem „Noční soutěž nad Lubencem“ soutěžila družstva v požárním útoku. Přes vysokou konkurenci soupeřů nakonec naše družstvo vybojovalo 6. místo.


Na závěr mi dovolte, abych poděkoval Městskému úřadu v Novém Strašecí Středočeskému kraji a všem, kteří nás podporují v naší činnosti.

Vážení přátelé, hasičská práce není jen o výjezdech k zásahům, údržbě techniky, pořádání plesů a soutěží. Je to v prvé řadě o kamarádství a já Vám do roku 2016 přeji aby jste kromě zdraví, štěstí, pohody měli těchto kamarádů a přátel co nejvíce a vždy jste se na ně mohli spolehnout.


Zpráva o činnosti JSDH Nové Strašecí v roce 2015

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nové Strašecí je organizační složkou města Nové Strašecí, je zařazena do kategorie JPO III / 1 a dle zákona o požární ochraně uskutečňuje výjezd v limitu do 10 minut. Jednotka plní úkoly na úseku požární ochrany směřující k záchraně osob, zdraví, zvířat, majetku a životního prostředí 365 dní v roce. Svou kategorií je základní složkou Integrovaného záchranného systému České republiky společně s Hasičským záchranným sborem, Policií a Zdravotnickou záchrannou službou. Vyslání k mimořádným událostech je zabezpečováno krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se sídlem v Kladně.

Odborná příprava

V roce 2015 vykonávalo činnost v jednotce celkem 31 členů, z toho 1 velitel jednotky, 2 velitelé družstva, 10 strojníků a 18 hasičů. Navždy nás z našich řad opustil dlouholetý člen a kamarád Jaromír Suchopárek.
Za loňský rok se podařilo rozšířit odbornou způsobilost členů jednotky. Na stanici HZS Slaný a Rakovník proběhly školení nositelů dýchací techniky a jejich počet tak stoupl na 20. Problém nastává s novou odbornou způsobilostí na funkcích strojník a velitel družstva. Nově musí členi jednotky jezdit do kurzů stejně jako příslušníci HZS. Do kurzů strojníků byli nově vysláni dva členové jednotky a na rok 2016 plánuji vyslat jednoho člena na kurz velitele družstva. Periodickou odbornou přípravu vykonali členové jednotky pod vedením velitele jednotky dle osnov Generálního ředitelství HZS ČR, velitelé a strojníci na stanicích HZS Středočeského kraje. Během roku jednotka prošla výcvikem záchrany osob z ledu v obci Mšec, soutěží pro jednotky požární ochrany v Praze Letňanech, třikrát nacvičovala vyprošťování osob z havarovaných vozidel, záchranu osob ze stísněných prostor, nácvik 3D hašení v uzavřených prostorech a třikrát se zúčastnila odborné 24hodinové stáže na stanici HZS Slaný. V průběhu roku došlo k obměně velitele jednotky, Tomáše Nováka na funkci vystřídal Ing. Martin Vondra.

Technika

Jednotka disponuje technikou CAS 30 Volvo FL 6 z roku 1997, CAS 32 T 148 z roku 1982, CAS 25 Š 706 z roku 1980, DA Ford Transit z roku 1999, NA Avia 21 a v září roku 2015 byla jednotce převedena městem Škoda Octavia 4x4 od městské policie, která byla svépomocně rozsáhle opravená, čeká jí nástřik laku a změna typu na velitelský automobil. K zásahu nejčastěji vyjížděla CAS 30 Volvo ( celkem 40 x), CAS 25 RTHP ( celkem 16x – způsobeno tím, že CAS 32 byla mimo provoz ), CAS 32 ( celkem 11x ) a DA Ford Transit ( celkem 8x ).

Ke svolávání členů jednotky slouží multifunkční modul Kanga plus z roku 2002, který postupně rozesílá krátké textové zprávy, tzv.sms. Po bouřlivých diskuzích se podařilo pořídit tablet Samsung TAB 4 s operačním systémem Android KitKat, s neomezenou simkartou a aplikací ke svolávání členů jednotky. Doba rozesílání sms se tak zkrátila o 2/3 času oproti modulu Kanga plus. Tablet jednotce dále slouží k online navigaci na místo zásahu, kterou zasílá operační středisko. Dále obsahuje registr nebezpečných látek, dá se z něho telefonovat a podobně. K tabletu byly pořízeny dva držáky a to do CAS 30 a CAS 32 s integrovanou nabíječkou.

Dále jednotka disponuje:

dvěma hydraulickými vyprošťovacími agregáty Lukas, přetlakovým ventilátorem, dvěma elektrocentrálami, dvěma motorovými pilami, rozbrušovací kotoučovou pilou, dvěma kalovými a třemi plovoucími čerpadly, mečovou pilou, zdravotnickými batohy, vakuovými nosítky, 4 ks přetlakových dýchacích přístrojů Drager, 4 ks dýchacích přístrojů Saturn S7, 4 ks vozidlovými a kapesními RDST Motorola a Matra a dalšími technickými prostředky.

Tak jak mladí členové nahrazují ty starší, i na naší technice se podepisuje stáří. Naše nejmladší CAS je stará 19 let a té nejstarší je 36 let. Za uplynulý rok jsme dali technice pořádně zabrat, několika denní a desetihodinové zásahy už naše vozidla prostě nezvládají. Za loňský rok disponovala jednotka rozpočtem 613.000 Kč, při čemž 200.000 Kč se podařilo získat z dotace Středočeského kraje. Jednotka z rozpočtu vydala přes 300.000 Kč na opravy za CAS 30 Volvo a CAS 32 T 148, které jsme již nebyly schopni provést sami, 120.000 Kč za PHM a 100.000 Kč za energie a služby.

Nebýt podpory starosty, rady a zastupitelstva města, které na podzim uvolnilo finanční částku na další opravu vzduchového okruhu a palivového čerpadla vozidla CAS 30, zůstala by nám v provozu CAS 25 z roku 1980.

Aby zpráva za oblast techniky nebyla pouze negativní, daří se za podpory města Nové Strašecí a Středočeského kraje techniku i obnovovat. Za dotaci roku 2015 byly nakoupeny další dva přetlakové dýchací přístroje Drager PSS 3000 v hodnotě 78.000 Kč a čtyřdílný nastavovací žebřík za 22.000 Kč. 25 let staré nevyhovující dýchací přístroje Saturn S5 jsme darovali HZS na díly. Po náročném zásahovém roce jsme požádali město Nové Strašecí o navýšení rozpočtu a nadále pokračujeme nákupu technických prostředků, ochranných obleků, pračky, pneumatik a jiných potřebných věcí. Největší posun nastává u CAS 30 Volvo, kdy dojde po 10 letech provozu k rozšíření nádrže na vodu za 188.000 Kč. Pokud to finanční situace dovolí, doplníme vozidlo o pěnidlovou nádrž.

Na rok 2016 se pokusíme společnými silami pořídit nový dopravní automobil.

Zásahová činnost

Jednotka v roce 2015 dosahovala průměrného času výjezdu 5,2 minuty v počtu 6,1 členů. Tento čas se dá srovnávat s jednotkami JPO II v placené pohotovosti, která by měla být podle stupně nebezpečí ve městě zřízena. Během roku se nestalo, že by jednotka k zásahu nevyjela nebo překročila limit 10 minut, za což všem aktivním členům děkuji a doufám, že se nenechají odradit rýpáním pomalejších kolegů. Tyto fakta nám můžou ostatní sbory závidět a jsem hrdý, že v jednotce tací členi jsou a nesou dál dobré jméno a čest sboru.

Za uplynulý rok se jednotka stala jednou z nejvytíženějších jednotek na okrese Rakovník a zasahovala u 64 událostí, z toho u: 22 požárů při čemž z toho 5x požár nízké budovy, 1x průmyslového objektu, 1x kontejner, 12 lesních a polních porostů, 1x dopravní prostředky a 1 x podzemní prostory, 1x trafostanice, 5x planý poplach. Dále 4x dopravní nehoda, 2 x úklid komunikace po DN, 26 x padlé nebo pádem hrozící stromy, 1x záloha PS Stochov, 1x únik NL do ovzduší, 3x utrhané plechy vlivem větru, 2x odchyt zvěře a 3x čerpání vody.

Napříč rokem byla akceschopnost jednotky hned několikrát prověřena. Poprvé při poryvech větrů ve dnech 30. a 31. března, kdy jednotka zasahovala u 20 událostí s CAS 30 Volvo a CAS 25 na území obcí Nové Strašecí, Mšec a Mšecké Žehrovice. Silní vítr měl za následek desítky popadaných stromů a utrhaných plechů ze střech a skladových hal.

Po druhé, kdy jaro vystřídalo horké a suché léto vznikl 3. srpna v Chrášťanech na Rakovnicku největší plošný požár obilí a lesa na ploše 32 ha. Ve zvláštním stupni poplachu ho likvidovalo 98 jednotek z 5 krajů po dobu 6 dnů. Naše jednotka byla nasazena s veškerou mobilní požární technikou a odpracovala na místě 316 hodin. Náklady jednotky na tento požár činily 73.000 Kč.

Po požáru v Chrášťanech byla jednotka vyslána během 4 dní k dalším 6 požárům. Z těchto stojí za zmínku požár lesa v Panošším Újezdu, kde zasahovalo 20 jednotek PO ve třetím stupni poplachu.

Po horkých dnech jsme se 16. srpna konečně dočkali deště – přívalového. Jednotka byla vyslána s CAS 30 k čerpání vody do domu s pečovatelskou službou v Novém Strašecí a následně s DA a čerpadly do města Rakovník, kde došlo k zatopení ulic a vozidel na hlavních silnicích. Ve stejný čas byla jednotka vyslána s CAS 30 do obce Mšec k požáru trafostanice.

To, že byla jednotka opravdu vytížená je fakt a svědčí tomu i stížnosti obyvatel města Nového Strašecí na vyhlašování poplachů rotační sirénou a či děkovné dopisy jak od starostů obcí, tak od občanů, kterým pomáháme.

Mimo zásahovou činnost jednotka provedla několik exkurzí pro mateřské školy v Novém Strašecí, asistovala se člunem na triatlonu ve Třtici, prakticky nacvičila evakuaci v Základní škole, prakticky předvedla ukázku vyprošťování při oslavách obce Běloky, pro letní tábor handicapovaných dětí ve Smečně, Den dětí na hřišti v Novém Strašecí. Na zbrojnici členové celoročně prováděli opravy a údržby techniky, ale i budovy. V roce 2015 se podařilo opravit propadávající se podlahu u CAS 30, vymalovat a opravit osvětlení. Celkem bylo odpracováno při hospodářských pracích, údržbách a opravách celkem 6450 hodin. U zásahu členové odpracovali celkem 2000 hodin a to vše samozřejmě zdarma.

Na závěr mi dovolte, abych jménem velitele jednotky poděkoval v první řadě lidem, kteří jsou v jednotce aktivní a nesou tak dále dobrou pověst JSDH Nové Strašecí, dále Městskému úřadu v Novém Strašecí a Středočeskému kraji za podporu.

Za výbor SDH Nové Strašecí jednatel sboru Josef Kořán.

Fotografie z výroční schůze: http://nsm.rajce.idnes.cz/Vyrocni_schuze_JSDH_Nove_Straseci_15._ledna,_NKC/

© 2023 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |