4. ledna 2013
Výroční valná hromada SDH Nové Strašecí

SDH Nové Strašecí

V pátek 4. 1. 2013 se konala Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů Nové Strašecí. Akce se účastnili členové sboru, zástupci Okresního sdružení hasičů, Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje stanice Rakovník, Stochov a Sborů dobrovolných hasičů z Řevničova, Třtice a Rynholce. Naopak nedostavil se nikdo z vedení města Nové Strašecí.

Výroční valná hromada zhodnotila činnost sboru za rok 2012 a stanovila si cíle a plán činnosti pro rok 2013. Usnesení z Výroční valné hromady bylo přijato. V rámci diskuse své zdravice přednesli hosté, zástupci okolních sborů a také někteří členové sboru.

Zpráva o činnosti sboru v roce 2012

K 31.12.2012 měl náš sbor celkově 146 členů, z toho 23 žen, 114 mužů a 9 žáků do 18 let. V průběhu roku 2012 bylo přijato 20 nových členů. Členství bylo ukončeno 3 mladým hasičům a 6 dospělým členům. Každý patek se od 19:00 hodin konají v Hasičské zbrojnici členské schůze, kde jsou řešeny krátkodobé i dlouhodobé úkoly, jsou projednávány aktuální problémy a řeší se situace ve sboru. Také se provádí vyhodnocování jednotlivých zásahů.

Členové Výboru SDH

se pravidelně schází každý druhý pátek v měsíci. V průběhu roku nedošlo k žádné změně ve funkcích výboru. Hlavní události v roce 2012

  • V NKC jsme pořádali již tradiční Hasičský ples. Sál se podařilo zaplnit a oproti předchozím rokům přišlo i více mladých lidí, protože někteří naši členové propagovali ples na Facebooku. Díky sponzorům byla bohatá tombola.
  • Zástupci sboru se účastnili Výročních valných hromad v Řevničově, Rynholci a ve Třetici. Hasičských plesů v Řevničově, Rynholci a na Lánech
  • Dne 9.3. 2012 jsme v hasičské zbrojnici pořádali Výroční valnou hromadu okrsku číslo 1.
  • V červnu se členové sboru podíleli na zajištění oslav mezinárodního dne dětí jak ukázkou techniky, tak i soutěžemi pro děti v Novém Strašecí.
  • První dva červencové týdny se v osadě "Dancaster" ve Velké Chmelištné uskutečnil Letní hasičský tábor.
  • S technikou jsme byli přítomni na oslavách výročí založení hasičského sboru ve Skřivani, v Rynholci a Lhotě. Dále pak na akci 10 let po povodni, která se konala v Roztokách u Křivoklátu.
  • Jako tradičně jsme se účastnili posvícenského průvodu a vynášení Pěkné.
  • Čtyřčlenná delegace sboru se účastnila víkendového pobytu v německém městě Diezenbach. Vznikla tak družba s německými hasiči, z jejichž sboru pochází náš historický automobil Magirus Deutz.
  • Dále probíhala v hasičské zbrojnici oslava patrona hasičů Svatého Floriána, oslavy životních jubileí členů sboru a posezení na závěr roku.

Ocenění ZASLOUŽILÝ HASIČ

Dne 28. 4. 2012 bylo panu Václavu Houdovi předáno na zámku v Přibyslavi, kde sídlí Centrum hasičského hnutí, vyznamenání za celoživotní práci pro hasičský sbor, které nese název "Zasloužilý Hasič". Toto vyznamenání je nejvyšší, které se u dobrovolných hasičů uděluje.
Václav Houda začal s hasičinou v roce 1952 jako žák. Členem sboru se stal v roce 1958. Za 55 let působení v hasičském sboru prošel celou řadou funkcí. Nejdéle působil ve funkci velitele sboru a výjezdové jednotky. Na velitelské místo v hasičském zásahovém voze usedal 16 let. Od roku 1989 do roku 2005. Je nositelem celé řady vyznamenání. Nyní působí ve sboru jako člen výboru.

Na úseku prevence

Požární dozor prováděla jednotka pouze při novoročním ohňostroji. Někteří naši členové však zajišťují individuálně, mimo činnost sboru, požární dozor na kulturních akcích, na základě smluv s městem Nové Strašecí. Čtyřčlenná požární hlídka se postupně vystřídala na 56 kulturních akcích a odpracovala tak 322 hodin.
Preventivní prohlídka nebyla provedena žádná.

SDH v Novém Strašecí se, může pochlubit i hasičskou dechovkou.

Modrá Muzika Zdeňka Thumy je členem Sdružení dechových orchestrů ČR, v současné době má 12 členů. Orchestr v roce 2012 vystupoval na festivalech dechových hudeb a řadě kulturních akcí ve středočeském kraji a v Praze. Na všech vystoupeních se prezentuje jako hasičská hudba SDH Nové Strašecí. Modrá Muzika ve zmenšeném obsazení vystupuje na tanečních zábavách, plesech, firemních a soukromých akcích. Letos již orchestr zahájil svoji 38 sezonu.

Kolektiv Mladých hasičů

Mladí hasiči se pravidelně schází každou středu v hasičské zbrojnici. Pod vedením dospělých členů, se připravují na celoroční hru Plamen, plní úkoly pro získání znaků odbornosti a propagují práci hasičů. V zimním období se scházejí v tělocvičně základní školy.

V minulém roce uspořádal kolektiv výlet k vodní nádrži Klíčava. Žáci se dále účastnili brigád v hasičské zbrojnici a Posvícenského průvodu. Další akcí pořádanou pro žáky s kolektivu byl dvoudenní výlet na tábořiště ve Velké Chmelištné. Někteří žáci, kterým je více než 15 let úspěšně složili zkoušky na rozhodčí v požárním sportu. Vedoucí kolektivu se účastnily pravidelného školení Vedoucích mládeže a pravidelně zasedají v Odborné radě mládeže pro okres Rakovník. Díky sponzorům bylo pro mladé hasiče zakoupeno vybavení pro štafetu.

Družstvo mladých hasičů

se v roce 2012 účastnilo několika soutěží. Nejprve to byla soutěž v požárním útoku ve Zbečně. Zde kolektiv obsadil 4. místo v kategorii starší žáci. Dále Kolektiv mladých hasičů obsadil 4.místo na soutěži Čistecký uzel. Druhé kolo hry Plamen se konalo poslední víkend v květnu v Rakovníku. Kolektiv zde obsadil celkové třetí místo. Jednotlivci reprezentovali kolektiv na Luženské šedesátce. Zde se na třetím místě umístila Martina Strnková.
V říjnu jsme se účastnili prvního kola hry Plamen – Běh požární všestrannosti. Toto kolo pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Senomatech. Náš sbor reprezentovali dvě dorostenky Martina srnková a Veronika Malíková. Martina Srnková obsadila druhé a Veronika Malíková třetí místo. Martina Srnková pomáhala také družstvu SDH Lužná na krajském kole, které se konalo v Rakovníku.

Soutěžní družstvo mužů

Na okrskové soutěži jsme vybojovali 2. místo v požárním útoku.
Soutěžní družstvo dospělých se účastnilo 26. ročníku Memoriálu Jaroslava Beneše a Jiřího Ulricha v Chrášťanech. Mezi soutěžní disciplíny patřil běh na 100 metrů s překážkami a požární útok. Naše družstvo zde obsadilo 7. místo.

Výjezdová jednotka sboru

Jednotka SDH je zařazená do kategorie JPO III. s povinným výjezdem do deseti minut od vyhlášení poplachu. Pro práci v jednotce je vyškoleno 30 hasičů.

Za rok 2012 jednotka sboru eviduje celkem 21 událostí . Z tohoto celkového počtu událostí je 7 technických pomocí, kdy se v 1 případech jednalo o čerpání vody, 3 x jednotka odstraňovala padlé stromy přes pozemní komunikace,jedna požární asistence,dále odstranění nebezpečné látky z vodní hladiny a jedna spolupráce se složkami IZS. V dalších 11- ti případech se jednalo o zásahy u požárů jak polních, travních i lesních porostů ale také požáru obytných prostor a dopravního prostředku. Do celkového počtu zásahů zbývají tři události ve kterých byla jednotka povolána k dopravním nehodám.

Na žádost našeho zřizovatele vyjela jednotka s technikou CAS 32 Tatra 148 na pomoc Technickým službám k čističce odpadních vod. V tomto případě se jednalo o čerpání vody ze studny. V dalších případech bylo jednotkou zapůjčeno kalové motorové čerpadlo na odčerpání odpadní vody ze dvou malých a dvou velkých bazénů.

Dále jednotka prováděla ve dvou případech čištění kašny na náměstí a dovážela vodu při tvorbě ledového kluziště.Dále prováděla doplňování vody při jarní soutěži hry Plamen a krajském kole v Rakovníku.

Výjezd jednotky se pohybuje v rozmezí od 4 do 6 minut a to i v nočních hodinách. Zásahy trvaly v průměru jeden a půl hodiny za účasti v průměru 5 členů jednotky.

V březnu se 3 členové jednotky účastnili pravidelného školení velitelů jednotek PO a velitelů družstev PO pro okres Rakovník, 5 členů se účastnilo školení strojníků. V září proběhlo školení celé jednotky Nové Strašecí. Dále proběhlo školení řidičů JSDH.

Za finanční prostředky od Středočeského kraje byly pořízeny:
2 vzduchové dýchací přístroje Drager, šest zásahových kompletů FIREMAN STRONG, zásahová obuv, ruční svítilny a vysavač na bodavý hmyz.

Vozový park jednotky

Výjezdová jednotka je vybavena CAS 30 Volvo FL6, CAS 32 Tatra 148, CAS 25 Škoda 706 a dopravním automobilem Ford Tranzit. V průběhu roku byla prováděna údržba, oprava vozu CAS 32 a dopravního automobilu Ford Tranzit. Díky dotaci, kterou získal zřizovatel jednotky od Středočeského kraje, bylo započato s repasí na vozidle CAS 25 Škoda 706. Tuto repasi provádí firma Hasičská technika a zařízení v Plzni. Vozidlo by mělo být opraveno v lednu 2013 U historického automobilu Magirus Deutz bylo opraveno čerpadlo a celý vůz byl opatřen novým nástřikem. V hasičské zbrojnici byla provedena oprava podlahy u zásahového automobilu Volvo a dále pokračovaly práce na špinavé šatně pro výjezdovou jednotku.

V roce 2012 bylo členy jednotky a členy Sboru dobrovolných hasičů odpracováno na opravách, údržbě techniky, výzbroje, výstroje, opravách prostor hasičské zbrojnice, zajištění a pořádání kulturně společenských akcí přes 8500 hodin. Na závěr mi dovolte poděkovat Městskému úřadu v Novém Strašecí, Středočeskému kraji, sponzorům a všem, kteří nás podporují v naší činnosti. Do roku 2013 přeji hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Za SDH Nové Strašecí jednatel sboru Josef Kořán.

© 2020 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |