6. ledna 2012
Výroční valná hromada SDH Nové Strašecí

SDH Nové Strašecí

V pátek 6. 1. 2012 se konala Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů Nové Strašecí. Akce se účastnili členové sboru, zástupci Okresního sdružení hasičů, Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje stanice Rakovník, Stochov a Sborů dobrovolných hasičů z Rudy, Řevničova, Třtice a Lán. Dále byli přítomni starosta města Nové Strašecí.

Výroční valná hromada zhodnotila činnost sboru za rok 2011 a stanovila si cíle a plán činnosti pro rok 2012. Usnesení z Výroční valné hromady bylo přijato. V rámci diskuse své zdravice přednesli hosté, zástupci okolních sborů a také někteří členové sboru. Dále byli oceněni někteří členové sboru.

Čestné uznání Za dlouholetou činnost v SDH Nové Strašecí obdrželi:

 • Václav Houda ml.
 • Jiří Černý
 • Vladimír Veselý
 • Vladimír Kočí
 • Miroslav Suchopárek
 • Josef Kořán ml.
 • Miroslav Málek
 • Antonín Librcajt
 • Martin Vondra

Plaketu Za zásluhy v SDH Nové Strašecí obdrželi: Starosta SDH Zbyněk Polívka a velitel SDH Tomáš Novák

Zpráva o činnosti SDH Nové Strašecí za rok 2011

Vážení přátelé, kolegové hasiči, vážení hosté, vítám Vás na dnešní výroční valné hromadě. Opět jsme se po roce sešli, abychom zrekapitulovali a zhodnotili naší činnost sboru a výjezdové jednotky za rok 2011. Zda aktivity sboru byly úspěšné a zda jsme splnili všechny námi vytyčené cíle, mohou posoudit nejen členové sboru, ale i ti kteří byli přítomni na našich akcích a sledovali naší činnost.

K 31.12.2011 měl náš sbor celkově 135 členů, z toho 25 žen, 102 mužů a 8 žáků do 18 let. V průběhu roku 2011 bylo přijato 10 nových členů. Členství bylo ukončeno 6 mladým hasičům a dvěma dospělým členům.

Každý patek se od 19:00 hodin konají v Hasičské zbrojnici členské schůze, kde jsou řešeny krátkodobé i dlouhodobé úkoly, jsou projednávány aktuální problémy a řeší se situace ve sboru. Také se provádí vyhodnocování jednotlivých zásahů.

Členové Výboru SDH

se pravidelně schází každý druhý pátek v měsíci. V průběhu roku nedošlo k žádné změně ve funkcích výboru.

Hlavní události v roce 2011

 • 5. 3. 2011 – V NKC jsme pořádali již tradiční Hasičský ples.
 • Zástupci sboru se účastnili Výročních valných hromad v Řevničově, Hřebči, Třtici, Rynholci, na Rudě a dále okrskové schůze v Lužné.
 • Zástupci sboru se také účastnili Hasičských plesů v Řevničově, Rynholci, Lánech a Kralovicích.
 • V červnu se členové sboru podíleli na zajištění oslav mezinárodního dne dětí v Novém Strašecí a Rakovníku.
 • první dva červencové týdny se v osadě "Dancaster" ve Velké Chmelištné uskutečnil Letní hasičský tábor.
 • S technikou jsme byli přítomni na oslavách výročí založení hasičského sboru na Rudě.
 • Byla provedena oprava požární stříkačky PS 12.
 • Do vlastnictví města byla převedena cisternová automobilová stříkačka Magirus Deutz TLF 16 z roku 1966.
 • V klubovně sboru bylo vyměněno sociální zařízení.
 • Jako tradičně jsme se účastnili posvícenského průvodu a vynášení Pěkné.
 • Dále probíhala v hasičské zbrojnici oslava patrona hasičů Svatého Floriána, oslavy životních jubileí členů sboru a posezení na závěr roku.

Na úseku prevence

probíhal požární dozor na kulturních akcích. Například při novoročním ohňostroji a v Novostrašeckém kulturním centru. Pětičlenná požární hlídka se postupně vystřídala na 45 kulturních akcích a odpracovala tak 267 hodin. Preventivní prohlídka nebyla provedena žádná.

SDH v Novém Strašecí se, může pochlubit i hasičskou dechovkou.

Modrá Muzika Zdeňka Thumy je členem Sdružení dechových orchestrů ČR, v současné době má 12 členů. Orchestr v roce 2011 vystupoval na festivalech dechových hudeb a řadě kulturních akcí ve středočeském kraji a v Praze. Na všech vystoupeních se prezentuje jako hasičská hudba SDH Nové Strašecí. Modrá Muzika ve zmenšeném obsazení - 4 hudebníci a zpěvačka - vystupuje pod názvem Thuma kvartet band i na tanečních zábavách, plesech, firemních a soukromých akcích. Letos již orchestr zahájil svoji 37 sezonu.

Kolektiv Mladých hasičů

Mladí hasiči se pravidelně schází každou středu v hasičské zbrojnici. Pod vedením dospělých členů, se připravují na celoroční hru Plamen, plní úkoly pro získání znaků odbornosti a propagují práci hasičů. V zimním období se scházejí v tělocvičně základní školy. V minulém roce uspořádal kolektiv výlet k vodní nádrži Klíčava. Žáci se dále účastnili brigád v hasičské zbrojnici a Posvícenského průvodu. Další akcí pořádanou pro žáky s kolektivu byl dvoudenní výlet na tábořiště ve Velké Chmelištné. Někteří žáci, kterým je více než 15 let úspěšně složili zkoušky na rozhodčí v požárním sportu. Vedoucí kolektivu se účastnily pravidelného školení Vedoucích mládeže a pravidelně zasedají v Odborné radě mládeže pro okres Rakovník.
Díky sponzorům bylo pro mladé hasiče zakoupeno vybavení pro požární útok, štafetu a soutěžní dresy.

Družstvo mladých hasičů

se v roce 2011 účastnilo několika soutěží. Nejprve to byla soutěž v požárním útoku ve Zbečně. Zde kolektiv obsadil 2. místo v kategorii starší žáci a 3.místo ve smíšených družstvech. Druhé kolo hry Plamen se konalo poslední víkend v květnu v Rynholci. Kolektiv zde obsadil celkové třetí místo. Jednotlivci reprezentovali kolektiv na Luženské šedesátce. O letních prázdninách se někteří členové kolektivu účastnili v rámci hasičského tábora memoriálu ve Velké Chmelištné.
V sobotu dne 8. 10. 2011 jsme se účastnili prvního kola hry Plamen – Běh požární všestrannosti. Toto kolo pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Jesenici. Náš sbor reprezentovaly dvě pětičlenné hlídky v kategorii starší a jedna v kategorii mladší žáci. V závěrečném hodnocení obsadila hlídka v kategorii mladší 11. místo a v kategorii starší 4 a 6. místo.

Soutěžní družstvo mužů

16.4.2011 jsme již po čtvrté za sebou obhájili prvenství na Netradiční soutěži v Kolešovicích. Na této soutěži se plní úkoly, se kterými se hasiči běžně setkávají u zásahu.
13.5.2011 jsme vybojovali 2. místo v požárním útoku v rámci našeho okrsku, které se konalo v Lužné.
7.5.2011 SDH Čistá pořádala okrskovou soutěž v požárním útoku v rekreačním středisku na Zdeslavi, zde jsme obsadili 2. Místo Soutěžní družstvo dospělých se účastnilo 25. ročníku Memoriálu Jaroslava Beneše a Jiřího Ulricha v Chrášťanech. Mezi soutěžní disciplíny patřil běh na 100 metrů s překážkami a požární útok. Naše družstvo zde obsadilo 10. místo.

Soutěžní družstvo se podílí na základní údržbě techniky, na úklidu celého objektu hasičské zbrojnice, tvoří část výjezdové jednotky a účastní se samotných zásahů JSDH.

Výjezdová jednotka sboru

Jednotka SDH je zařazená do kategorie JPO III. s povinným výjezdem do deseti minut od vyhlášení poplachu. Pro práci v jednotce je vyškoleno 30 hasičů. V minulém roce přibyl do jednotky jeden nový člen.

Za rok 2011 jednotka sboru eviduje celkem 30 událostí. Z tohoto celkového počtu událostí je 12 technických pomocí, kdy se ve 3 případech jednalo o čerpání vody, 3 x jednotka odstraňovala padlé stromy přes pozemní komunikace, dvě požární asistence, ve dvou případech jednotka společně s ostatními složkami IZS vyhledávala pohřešované osoby, prováděla zálohu na vlastní základně a vyprošťovala pomocí lanového navijáku osobní automobil. V dalších 15ti případech se jednalo o zásahy u požárů jak polních, travních i lesních porostů ale také požáru obytných prostor a dopravního prostředku. Za zmínku stojí požár osobního automobilu u Čelechovic, který se po nárazu do stromu vznítil, požár lesa v Lužné, požár střechy rodinného domu ve Mšeckých Žehrovicích a požár podkroví v Pecínově. Do celkového počtu zásahů zbývají tři události. Při první události měla jednotka vyjet na odstranění padlého stromu ale nakonec je tato událost evidovaná jako planý poplach jelikož byla událost nahlášena z jiného kraje, ve druhé události byla jednotka povolána k záchraně psa z vodní hladiny a třetí událostí bylo prověřovací cvičení zaměřené na likvidaci požáru a evakuaci osob z knihovny v budově Městského úřadu na Stochově.

Výjezd jednotky se pohybuje v rozmezí od 4 do 6 minut a to i v nočních hodinách. Zásahy trvaly v průměru 2 hodiny za účasti v průměru 6 členů jednotky. Při všech zásazích výjezdové jednotky bylo členy jednotky odpracováno přes 1000 hodin. V březnu se 3 členové jednotky účastnili pravidelného školení velitelů jednotek PO a velitelů družstev PO pro okres Rakovník, 4 členové se účastnili školení strojníků. V říjnu proběhlo školení celé jednotky Nové Strašecí. Dále proběhlo školení řidičů JSDH. Za finanční prostředky od HZS Středočeského kraje byly pořízeny: 2 zásahové komplety FIREMAN STRONG, zásahové kalhoty zahas IV,ruční svítilny, brodící kalhoty a ochranné masky CM5 k dýchací technice.

Na konci roku 2011 obdržela jednotka od krajského úřadu finance, za které bude pořízena nová vzduchová dýchací technika DRAGER.

Vozový park jednotky

Výjezdová jednotka je vybavena CAS 30 Volvo FL6, CAS 32 Tatra 148, CAS 25 Škoda 706 a dopravním automobilem Ford Tranzit. V průběhu roku byla prováděna údržba, oprava karoserie u vozu CAS 32 a u dopravního automobilu Ford Tranzit. Ke konci roku byla zřizovatelem jednotky podána na krajský úřad žádost na dotaci na opravu zásahové techniky. V hasičské zbrojnici byl proveden rozvod tlakového vzduchu k zásahovým automobilům, dále pokračovaly práce na špinavé šatně pro výjezdovou jednotku, Zde bude umístěn sušák na zásahové obleky, obuv, pračka a vybudováno nové sociální zařízení.

V roce 2011 bylo členy jednotky a členy Sboru dobrovolných hasičů odpracováno na opravách, údržbě techniky, výzbroje, výstroje, opravách prostor hasičské zbrojnice, zajištění a pořádání kulturně společenských akcí přes 8500 hodin.

Na závěr mi dovolte poděkovat Městskému úřadu v Novém Strašecí, sponzorům a všem, kteří nás podporují v naší činnosti. Do roku 2012 přeji hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Za SDH Nové Strašecí jednatel sboru Josef Kořán.

© 2020 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |