7. ledna 2011
Výroční valná hromada SDH Nové Strašecí

SDH Nové Strašecí

Dne 7. 1. 2011 se v Restauraci Sport v Novém Strašecí konala Výroční valná hromada SDH Nové Strašecí. Za přítomnosti zástupců Hasičského záchranného sboru Střed.kraje ze stanice Stochov a zástupců SDH ze Třtice, Rudy a řevničova byla po úvodním proslovu starosty SDH přednesena zpráva o činnosti sboru za minulý rok. Poté následovala dlouhá diskuze, nejprve velitel sboru poděkoval všem členům za práci ve sboru, Městskému úřadu a všem, kteří podporují činnost sboru a jednotky. Dále se do diskuze zapojili i hosté. Po slavnostní schůzi bylo podáváno občerstvení a po té následovala volná zábava při které hrála k poslechu i tanci Modrá muzika.

Zpráva o činnosti JSDH v roce 2010

Výjezdová jednotka sboru

Jednotka SDH je zařazená do kategorie JPO III. s povinným výjezdem do deseti minut od vyhlášení poplachu. Pro práci v jednotce je vyškoleno 30 hasičů. V minulém roce přibyly do jednotky dva dorostenci, kteří překročili věkovou hranici 18 let. Za rok 2010 jednotka sboru eviduje celkem 30 událostí. Z tohoto počtu bylo 24 požárů, 4 technické pomoci, zde se ve dvou případech týkaly čerpání vody, dále pak odstraoování ropných produktů a jednou byla jednotka povolána na zálohu na vlastní stanici. Zbylé dva případy byly zaměřeny na cvičení. Nejprve se jednalo o taktické cvičení, kdy byla jednotka společně s ostatními složkami IZS povolána k výbuchu plynu v bývalém areálu Hamiro v Novém Strašecí. Druhé, prověřovací cvičení mělo prověřit jednotky při požáru v denní místnosti v domě s pečovatelskou službou v Rynholci.

Výjezd jednotky se pohybuje v rozmezí od 4 do 6 minut a to i v nočních hodinách. Zásahy trvaly v průměru 2,5 hodiny za účasti v průměru 7 členů jednotky. Při všech zásazích výjezdové jednotky bylo členy jednotky odpracováno přes 1000 hodin. Na začátku roku 5 členů jednotky úspěšně složilo zkoušky na nositele dýchací techniky a ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou v Rakovníku bylo uspořádáno školení na třídění raněných při hromadných neštěstích. Tohoto školení se zúčastnila také jednotka HZS ze stanice Stochov, JSDH Rynholec a Městská policie Nové Strašecí. Prostory k tomuto cvičení poskytl Městský úřad Nové Strašecí. V březnu se 4 členové jednotky účastnili pravidelného školení velitelů jednotek PO a velitelů družstev PO pro okres Rakovník, 4 členové se účastnili školení strojníků. V červnu proběhlo školení celé jednotky Nové Strašecí. Dále proběhlo školení řidičů JSDH. Poslední říjnový den se jednotka s technikou CAS 32 a CAS 25 účastnila součinnostního cvičení jednotek PO s Leteckou službou policie české republiky. Toto cvičení bylo zaměřeno na plnění Bambi vaku.

V rámci dne s Kryštofem jsme byly přítomni s technikou na Stanici technické kontroly v Novém Strašecí kde jsme společně s profesionálními kolegy ze stanice Stochov předvedli návštěvníkům ukázku zásahu při dopravní nehodě a likvidaci požáru osobního automobilu. Další ukázka proběhla na začátku října v mateřské školce v Novém Strašecí. Jednotce bylo od HZS Středočeského kraje převedeno 8 kusů zásahových přileb značky Gallet a z vlastních prostředků byla zakoupena zásahová obuv a rukavice.

Vozový park jednotky

Výjezdová jednotka je vybavena CAS 30 Volvo FL6, CAS 32 Tatra 148, CAS 25 Škoda 706 a dopravním automobilem Ford Tranzit. V průběhu roku byla provedena oprava karoserie u vozu CAS 32. Dále byla díky Technickým službám provedena oprava CAS 25. Ke konci roku 2010 bylo vyřazeno z výjezdu vozidlo Felicie Kombi.

Vážení přátelé, jelikož začíná nové desetiletí, dovolte mi se ohlédnout do let minulých a zhodnotit činnost JSDH od roku 2000 do roku 2010. Za těchto deset let byla jednotka povolána k celkem 290 událostem. Z tohoto počtu se jednalo o 244 požárů, 38 technických pomocí a 8 planých poplachů.

V roce 2010 bylo členy jednotky a členy Sboru dobrovolných hasičů odpracováno na opravách, údržbě techniky, výzbroje, výstroje, opravách prostor hasičské zbrojnice, zajištění a pořádání kulturně společenských akcí přes 8500 hodin.

Zpráva o činnosti SDH Nové Strašecí za rok 2010

Vážení přátelé, kolegové hasiči, vážení hosté, vítám Vás na dnešní výroční valné hromadě. Opět jsme se po roce sešli, abychom zrekapitulovali a zhodnotili naší činnost sboru a výjezdové jednotky za rok 2010. Zda aktivity sboru byly úspěšné a zda jsme splnili všechny námi vytyčené cíle, mohou posoudit nejen členové sboru, ale i ti kteří byli přítomni na našich akcích a sledovali naší činnost.

K 31. 12. 2010 měl náš sbor celkově 133 členů, z toho 23 žen, 95 mužů a 15 žáků do 18 let. V průběhu roku 2010 byl jeden nový člen přijat. členství bylo ukončeno 6 mladým hasičům a 7 dospělým členům. Tři mladí hasiči dovršili plnoletosti a 3 členové bohužel zemřeli.

Každý patek se od 19.00 hodin konají v Hasičské zbrojnici členské schůze, kde jsou řešeny krátkodobé i dlouhodobé úkoly, jsou projednávány aktuální problémy a řeší se situace ve sboru. Také se provádí vyhodnocování jednotlivých zásahů.

členové Výboru SDH se pravidelně schází každý druhý pátek v měsíci. Dne 5.1.2010 se uskutečnila ustavující schůze výboru SDH v hasičské zbrojnici, aby byli zvoleni členové výboru do jednotlivých funkcí na další pětileté období. Ke změnám došlo ve funkci zástupce velitele a vzdělavatele.

Hlavní události v roce 2010

 • 27. 1. 2010 se velitel SDH účastnil okresní konference velitelů, která se konala v Rakovníku.
 • 6. 2. 2010 – V NKC jsme pořádali již tradiční Hasičský ples. Sál se podařilo zaplnit a díky sponzorům byla bohatá tombola.
 • 19. 2. 2010 Jsme v hasičské zbrojnici pořádali Výroční valnou hromadu okrsku.
 • Zástupci sboru se účastnili Výročních valných hromad v řevničově, Hřebči, Třtici a Rynholci.
 • 27. března jsme byly přítomni na shromáždění delegátů OSH pro okres Rakovník, které se konalo v Malinové.
 • V červnu se členové sboru podíleli na zajištění oslav mezinárodního dne dětí jak ukázkou techniky, tak i soutěžemi pro děti v Novém Strašecí.
 • První dva červencové týdny se v osadě "Dancaster" ve Velké Chmelištné uskutečnil Letní hasičský tábor.
 • Za částečného přispění sponzorů byla z finančních prostředků sboru provedena větší oprava motorové stříkačky PS12 pro soutěžní družstvo mládeže. Byl dodán nový motor s větším výkonem a namontováno nové čerpadlo.
 • Jako tradičně jsme se účastnili posvícenského průvodu a vynášení Pěkné.
 • Dále probíhala v hasičské zbrojnici oslava patrona hasičů Svatého Floriána, oslavy životních jubileí členů sboru a posezení na závěr roku.
 • Na úseku prevence

  probíhal požární dozor na kulturních akcích. Například při novoročním ohoostroji a v Novostrašeckém kulturním centru. Pětičlenná požární hlídka se postupně vystřídala na 49 kulturních akcích a odpracovala tak 258 hodin. Preventivní prohlídka nebyla provedena žádná.

  SDH v Novém Strašecí se, může pochlubit i hasičskou dechovkou.

  Modrá Muzika používá oficiální název Modrá Muzika Zdeoka Thumy, nebo? často docházelo k záměně s Modrou muzikou, která působí v Šumperku. Modrá Muzika Zdeoka Thumy je členem Sdružení dechových orchestrů čR, v současné době má 12 členů. Orchestr v roce 2010 vystupoval na festivalech dechových hudeb a řadě kulturních akcí ve středočeském kraji a v Praze. Na všech vystoupeních se prezentuje jako hasičská hudba SDH Nové Strašecí. Modrá Muzika ve zmenšeném obsazení, vystupuje i na tanečních zábavách, plesech, firemních a soukromých akcích. Svoji 35. sezonu zakončila Modrá Muzika Zdeoka Thumy koncertním pořadem Večery s dechovkou před vyprodaným sálem Kulturniho centra v Rakovníku.

  Kolektiv Mladých hasičů

  Mladí hasiči se pravidelně schází každou středu v hasičské zbrojnici. Pod vedením dospělých členů, se připravují na celoroční hru Plamen, plní úkoly pro získání znaků odbornosti a propagují práci hasičů. V zimním období se scházejí v tělocvičně základní školy.

  V minulém roce uspořádal kolektiv výlet k vodní nádrži Klíčava. Žáci se dále účastnili brigád v hasičské zbrojnici a Posvícenského průvodu. Další akcí pořádanou pro žáky s kolektivu byl dvoudenní výlet na tábořiště ve Velké Chmelištné. Někteří žáci, kterým je více než 15 let úspěšně složili zkoušky na rozhodčí v požárním sportu. Vedoucí kolektivu se účastnily pravidelného školení Vedoucích mládeže a pravidelně zasedají v Odborné radě mládeže pro okres Rakovník. Díky sponzorům bylo pro mladé hasiče zakoupeno vybavení pro požární útok a činnost kolektivu.

  Družstvo mladých hasičů

  se v roce 2010 účastnilo několika soutěží. Nejprve to byla soutěž v požárním útoku ve Zbečně. Zde kolektiv obsadil 3. místo v kategorii starší žáci. Druhé kolo hry Plamen se konalo v čisté. Konečné pořadí na této soutěži bylo pro náš kolektiv velice překvapivé. Kolektiv obsadil celkové druhé místo. Toto umístění je od roku 1997, kdy byla znovu započata práce s mládeží, největším úspěchem. Jednotlivci reprezentovali kolektiv na Luženské šedesátce. Zde nás nejlépe reprezentovala Linda Bušková, která obsadila 3. místo. Linda Bušková byla i na Krajském kole hry Plamen v Roztokách u Prahy. Zde pomáhala družstvu SDH Lužná.

  O letních prázdninách se někteří členové kolektivu účastnili v rámci hasičského tábora memoriálu ve Velké Chmelištné. V říjnu se konalo První kolo hry Plamen, které pořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Slabcích. Dvě družstva SDH Nové Strašecí, jedno v kategorii mladší obsadilo 7. a družstvo starších žáků obsadilo 6. místo.

  Soutěžní družstvo mužů

  10.4.2010 jsme již po třetí za sebou obhájili prvenství na Netradiční soutěži v Kolešovicích. Na této soutěži se plní úkoly, se kterými se hasiči běžně setkávají u zásahu.

  7.5.2010 jsme vybojovali 2. místo v požárním útoku v rámci našeho okrsku, které se konalo v Lužné.

  15.5.2010 SDH čistá pořádala okrskovou soutěž v požárním útoku v rekreačním středisku na Zdeslavi, zde jsme obsadili 2. místo Druhé kolo požárního sportu se konalo na fotbalovém hřišti v Panoším Újezdě kde jsme skončili na 10.místě. Soutěžní družstvo se podílí na základní údržbě techniky, na úklidu celého objektu hasičské zbrojnice, tvoří část výjezdové jednotky a účastní se samotných zásahů JSDH.

  5.3.2011 Hasičský ples

  V sobotu 5. 3. 2011 se v NKC Nové Strašecí uskutečnil Hasičský ples. Jednalo se o 5. ples v obnovené tradici hasičkých plesů. Příznivci hasičského plesu nezklamali a proto byl sál téměř zcela zaplněn. Díky sponzorům se povedlo vytvořit bohatou tombolu. K poslechu a tanci hrála na sále Taneční orchestr Kampanus, v prostorách bývalé restaurace se o zábavu staral DJ Marek Hůla. Za přípravu a podporu akce patří díky našim členům, Městu Nové Strašecí a všem sponzorům.

  • ASPED
  • Autodoprava - kontejnery Fuksa
  • Autoservis a Pneuservis Jánský
  • BERNER s.r.o.
  • COPYSERVIS Libich
  • CZECOM.CZ
  • česká spořitelna
  • české lupkové závody
  • čESTAV
  • čínská alternativní medicína Zdena Deusová
  • členové sboru dobrovolných hasičů
  • DAMI - chovatelské potřeby
  • Drogerie a inetnerový obchod DROSTRA Burešová
  • Elektromont Matějka
  • Elektroopravna Poncet
  • EL-TON Půjčovna výčepních zařízení
  • ENERGIE CZ - Duchoo
  • Fitklub 1155
  • FOKUS Optik
  • Galanterie Jurgovská
  • H + H Elektro
  • Horizont vzdělávací středisko Šlegr
  • HOŠER - pekárna a cukrárna
  • Janderovi
  • Jitka Hejhalová
  • Josef Libovický - TONDACH
  • Kadeřnictví - Kateřina černá
  • Kadeřnictví Still
  • Kadeřnictví v Palackého ulici (u KINA)
  • Káva - čaj
  • Keramik Hofman
  • Keramik P. Volf
  • KL SERVIS
  • Knihkupectví Filip
  • Krejčovství Batelková
  • Krmiva a květiny Podobová
  • Lékárna Adltová
  • Lékárna U české koruny Chytrá
  • Marta černá
  • Marvanovi
  • Město Nové Strašecí
  • Michaela Havlová - modelace nehtů
  • Milan Janák - vrata a žaluzie
  • MONA - Jana Klůcová
  • MONTYSERVIS
  • N&N Košátky s.r.o. - Nezbeda Mšec
  • Nápoje Brada
  • Notářka JUDr. Kroulíková Monika
  • Novagaz - Jan Kudr
  • Obuv ANG s.r.o.
  • Opel díly Nové Strašecí
  • Ovoce - zelenina Cinková
  • Papír-hračky-sport Šlegrová
  • Papírnictví Linda
  • Pekařství Hana Špáoová
  • Pivovar Rakovník - Bakalář
  • Pizza Fly
  • Podlahový ráj Škarda
  • Potraviny Axamit
  • Potraviny Veselá
  • Pracovní oděvy Vyskočil
  • Renč Optik
  • Restaurace SPORT
  • Restaurace U Breichů
  • Restaurant Jansa
  • Rybářství Mšec
  • řeznictví Haladová
  • Sbor dobrovolných hasičů Nové Strašecí
  • Sklenářství Bujdák
  • Stanice technické kontroly AR AUTO
  • STAVBY POLÍVKA
  • Stavebniny U Nováků
  • SVOP Bradáčová
  • Školní zemědělský podnik Lány
  • Tabák Mlejnková
  • Technické služby Nové Strašecí s.r.o.
  • TOMI - STAV pozemní a výkopové práce s.r.o.
  • TV servis V. Neustupa
  • X - TECH (Joker)
  • Zahradnictví Lípová
  • Zahradnictví Tomášek
  • Železářství Soukup
  © 2020 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |